Uthyrningsvillkor

1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019

Eskilsby Maskin AB, Pigvägen 5, 438 93 Landvetter. tel 0735-16 89 99. info@eskilsbymaskin.se

 

 

1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019
1. Definitioner Objekt: Maskin eller utrustning med eller utan tillbehör. Tillbehör: Grävskopor, maskintrailer etc. Hyrestid: Räknas från och med den dag och tid som hyresobjektet är beställt till och tills återlämnande. Uthyrare: Eskilsby Maskin AB, Org.nr 6556974-8840 Hyrestagare: Det företag eller den fysiska person som ansvarar för Objektet under Hyrestiden. Brukare: De som under Hyrestagarens ansvar använder Objektet. 2. Tillämpning Hyresvillkoren gäller för uthyrning av Objekt utan förare. 3. Avhämtning och Avlämning Objektet hämtas och lämnas på avtalade tider. Leverans och hämtning avtalas separat. Bränsledrivna objekt utlämnas och återlämnas fulltankade . Utebliven tankning och/eller rengöring av Objektet debiteras med 650 kr/påbörjad timme + moms + kostnad för drivmedel. Hyrestagaren skall uppmärksamma Uthyraren om Objektet har erhållit någon förslitning eller skada under Hyrestiden. Uppkomna skador som inte är att betrakta som normalt slitage debiteras Hyrestagaren. Vid driftstopp förorsakat av försumlighet hos Hyrestagaren debiterar Uthyraren en servicekostnad om 1500 kr dagtid (2500 kr helg) och 650 kr/påbörjad timme allt plus moms. Uthyraren utför sådan serviceåtgärd i mån av tid och tillgänglighet. 4. Skötsel och Användning Hyrestagaren bekostar och ansvarar för påfyllning av drivmedel under hyresperioden. Hyrestagaren skall bruka och vårda hyresobjektet med försiktighet och får bara använda hyresobjektet för avsett ändamål och avsedda förhållanden. Hyrestagaren ansvarar för rengöring av hyresobjektet och dess tillbehör före återlämnande. 5. Förvaring Hyrestagaren ansvarar för att Objekt, om så är beskaffat, är låst då det ej används. Pga. stöldrisk får Objekt ej förvaras på trailer under hyresperioden och trailern skall vara låst med medföljande lås. Objekt får ej lämnas utan uppsikt med nyckel i tändningslås. 6. Ansvar och Försäkring Självrisk om 9 000 kr + moms utgår om Objektet skadas eller välts. Hyrestagaren får inte vidareuthyra eller överlåta sina skyldigheter gentemot Uthyraren. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös för uppkomna skador på Objektet eller skador på annan egendom uppkomna till följd av användande av Objektet. Uthyraren svarar för kostnader relaterade till normal förslitning, till normal förslitning räknas t.ex. inte larvbandsbrott och hydraulslangsbrott . Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för förlust av Objekt samt skador som ej är att betrakta som normal förslitning på Objektet, och Hyrestagaren är ersättningsskyldig till motsvarande återanskaffningskostnad eller reparationskostnad plus eventuellt tillkommande arbetskostnader. Som alternativ kan självrisk debiteras i enligt med Uthyrarens försäkringsavtal med sitt försäkringsbolag. Uthyraren ansvarar inte för stillestånd, driftsavbrott eller leveransförsening hänförbart till Objektet. Hyrestagaren ansvarar för all skada, person- och sakskada, följdskada samt ekonomisk skada som tillfogas Hyrestagaren eller tredje man i samband med transport, placering, driftstörning och/eller användning av Objektet under Hyrestiden. 7. Priser och Betalningsvillkor Hyra debiteras enligt separat prislista. Dygnshyra innebär max 8 timmars utnyttjande per dygn. Företag faktureras med en betalningstid på 14 dagar och privatpersoner debiteras kontant eller med faktura med 5 dagars betalningstid. Uthyraren har rätt att begära legitimering av Hyrestagaren och att erhålla deposition/säkerhet motsvarande bokad Hyrestid för Objektet. 8. Hävande av avtal Uthyraren eller Hyrestagaren har rätt att häva hyresavtalet i de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter påpekan om avtalsbrottets art. Om Hyrestagaren ej återlämnar Objektet på avtalad tid äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Objektet på Hyrestagarens bekostnad. Samma gäller om Hyrestagaren inte erlägger betalning i tid, ställer in betalningar, ansöker om rekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Villkor 2019